วันสำคัญ

posted on 29 Nov 2008 18:38 by jiajia
 

ความรู้กับคุณธรรมและความสุจริต

 

     "...การที่จะทำงานให้สัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมด้วยนั้น จะอาศัยความรู้แต่เพียงอย่างเดียวมิได้ จำเป็นต้องอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกต้องเป็นธรรมประกอบด้วย
     เพราะเหตุว่าความรู้นั้นเป็นเหมือนเครื่องยนต์ ที่ทำให้ยวดยานเคลื่อนไปได้ประการเดียว ส่วนคุณธรรมดังกล่าวแล้วเป็นเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเป็นปัจจัยที่นำพาให้ยวดยานดำเนินไปถูกทาง ด้วยความสวัสดี คือปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค์
     ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อ เพื่อส่วนรวมต่อไป ขอให้ทุกคนสำนึกไว้เป็นนิตย์ โดยตระหนักว่าการงาน สังคมและบ้านเมืองนั้น ถ้าขาดผู้มีความรู้เป็นผู้บริหารดำเนินการ ย่อมเจริญก้าวหน้าไปได้โดยยาก แต่ถ้างานใด สังคมใด และบ้านเมืองใดก็ตาม ขาดบุคคลผู้มีคุณธรรม ความสุจริตแล้ว จะดำรงอยู่มิได้เลย..."

 

 

 

 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

 

จะถึงวันสำคัญแล้ว

 

 

คนไทยยังไม่สามัคคีกันอีกหรือ ?

 

ทำประโยชน์เพื่อแผ่นดิน

 

ไม่ใช่เพื่อ ประโยชน์ส่วนตน

Comment

Comment:

Tweet